Interposició de recurs potestatiu de reposició contra la resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics que declara aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses en el procés d'integració.

No s'ha pogut enviar el formulari
Aquest tràmit està fora de termini. [028]

Podeu comunicar qualsevol incidència a la Bústia de contacte.